Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
 
 

Program rada Ustanove

LICENCA ZA MEDICINSKE SESTRE VASPITAČE

Ovde možete preuzeti
Polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike
Izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

 

Predškolski program Ustanove

Ovde možete preuzeti
Predškolski program Ustanove
Predškolski program Ustanove - hrvatski jezik

Rad ustanove se od 1998. godine temelji na Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

U radu sa decom polazimo od humanističke prirode deteta:

 • Dete je vrednost po sebi.
 • Dete u sebi nosi pozitivne razvojne potencijale.
 • Dete je činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja.
 • Dete je aktivno biće.
 • Dete je interaktivno biće.
 • Dete je kreativno biće.
 • Dete je fizičko, saznajno, socijalno i afektivno biće.

Suština predškolskog vaspitanja i obrazovanja je očuvanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanih stvaralačkih mogućnosti i svojstava predškolskog deteta.

Osnove programa se u predškolskoj ustanovi realizuju kroz dva modela - model A i model B.

Model A - je otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Polazište programa je dete, kao nedeljiva dinamična ličnost. Vaspitač je kreator, istraživač, praktičar i kritičar sopstvene prakse. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su da dete:

 • otkriva i upoznaje samoga sebe
 • razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
 • saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega

Model B - se oslanja na pozitivna iskustva vaspitno-obrazovne prakse. Osnovni cilj je celovit razvoj ukupnih potencijala deteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata uz proširivanje i kvalitativno usavršavanje onih domena koje je već osvojilo. Ciljevi se ostvaruju kroz sistem aktivnosti koji doprinosi ostvarivanju pojedinih aspekata razvoja i dečje ličnosti u celini, budući da teže sticanju iskustva i saznanja, a ostvaruju se u skladu sa potrebama i mogućnostima svakog deteta.

U predškolskoj ustanovi izbor između modela A i B se vrši na nivou svake vaspitne grupe, na osnovu slobodnog opredeljivanja vaspitača.

Polazeći od Osnova programa u predškolskoj ustanovi "Naša radost" su razrađeni i sporovede se sledeći programi:

- Projekti:

 1. Montesori školica
 2. "Vrtić po meri deteta" -"Inkluzivni program"
 3. Čuvari osmeha
 4. Razvijanje komunikativnih sposobnosti u dvojezičnim grupama
 5. Razvijanje komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
 6. "Teddies and Bunnies" - program razvoja komunikativnih veština na engleskom jeziku
 7. "Dete, vaspitač i matematika" - program za obrazovanje i podizanje kompetencije vaspitača
 8. Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
 9. Easy English

- Dodatni programi:

Brojni su programi i mini projekti rađeni u pojedinim vrtićima predškolske ustanove "Naša radost" sa uže definisanim ciljevima kao što je podsticanje emocionalne stabilnosti, razvijanje autentičnog dečjeg izraza u pojedinim oblastima rada, podsticanje dečje kreativnosti kroz likovne, muzičke aktivnosti, razvoj sposobnosti, učenje jezika sredine i stranog jezika, razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi.

 1. Rad na dečjim razvojnim strahovima
 2. Nenasilna komunikacija
 3. Antistres program
 4. Vrtić u Zoo vrtiću
 5. Podsticanje psihofizičkog razvoja dece u jaslama
 6. Likovne igre u jaslama
 7. Dečje izražavanje muzičkog doživljaja spontanim pokretima
 8. Agresivnost i rešavanje konflikata
 9. Igrarije
 10. Škola za roditelje

Izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada 2010 - 2011.

Ovde možete preuzeti
Izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada 2010 - 2011
(MS Word, 6,15 MB)

Godišnji plan rada za školsku 2011/12. godinu

Ovde možete preuzeti
Godišnji plan rada za školsku 2011/12. godinu
(MS Word, 401 KB)

Izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada 2011-2012.

Ovde možete preuzeti
Izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada 2011-2012.

Godišnji plan rada za školsku 2012/13. godinu

Ovde možete preuzeti
Godišnji plan rada za školsku 2012/13. godinu