Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

Razvijanje komunikativne sposobnosti na nematernjem jeziku

   
     
     
     
 
 

Predškolska ustanova "Naša radost" radi u jednoj multikulturnoj, multijezičkoj sredini. U takvim vrtićima pedagoški rad ima posebne zadatke. Da bi ih uspešno ostvarili, potrebno je voditi računa o činiocima koji utiču na socijalizaciju dece u višekulturnoj sredini, a posebno na oblike komuniciranja među decom.

Program se zasniva na savremenim postavkama o usvajanju jezika uopšte, a posebno o usvajanju nematernjeg jezika na ranom uzrastu, a to su:

 • Usvajanje jezika je kreativan proces, a sposobnost dece da oponašaju ono što čuju u svom okruženju samo im pomaže da iskoriste jezičku kreativnost kojom ih je priroda obdarila.
 • Jezičko-saznajni mehanizam u mozgu dece predškolskog uzrasta poseduje fleksibilnost koja omogućuje da deca nematernji jezik usvajaju na način blizak usvajanju maternjeg jezika, tj. prirodnim putem.
 • U usvajanju jezika prirodnim putem mnogo pomažu situacije u kojima se odvija govorni čin i sve ono što je u trenutku govornog čina pristupašno čulima deteta koje usvaja jezik.
 • Pored zastupljenosti onoga što je pristupačno čulima deteta, potrebno je da dete uloži i umne napore kako bi usvojilo jezik.
 • Bogati kontekst iziskuje male kognitivne napore i da se sa osiromašavanjem konteksta povećavaju kognitivni napori.

Glavne karakteristike ovog pristupa usvajanja nematernjeg jezika su sledeće:

 • aktivnosti na nematernjem jeziku se tematski povezuju sa aktivnostima na maternjem jeziku;
 • jezik se prezentuje deci u komunikativnim situacijama, mahom igrolikog tipa;
 • jezik se upotrebljava u dvosmernim interakcijama dece i vaspitača;
 • aktivnosti na nematernjem jeziku jeziku su dinamične, tj.deca fizičkom aktivnošću prate govorne aktivnosti, a vaspitač u toku izvođenja aktivnosti više puta menja oblik rada.

Ciljevi programa:

 • da se kod dece razvija saznanje da i na drugom jeziku mogu da izraze svoje želje, misli, osećanja i zadovolje svoje komunikativne potrebe;
 • da se deca motivišu za sticanje komunikativnih veština na drugom jeziku mogućnošću da učestvuju u igrovnim aktivnostima;
 • da se kod dece dalje razvije urođenuanalitičku sposobnost kako bi deca što uspešnije otkrivala elemente, strukture i pravila nematernjeg jezika;
 • da se kod dece razvije želja za upoznavanjem dečje književnosti na nematernjem jeziku;

Dosadašnji rezultati

Program se u predškolskoj ustanovi "Naša radost" sprovodi od 1998. godine. Trenutno se u 24 grupa se uvodi srpski jezik kao nematernji jezik, a u 32 grupe mađarski jezik kao nematernji jezik. Aktivnosti se izvode 2-3 puta nedeljno, po 20-25 minuta. Na uvođenju jezika angažovano je ukupno 54 vaspitača, koji su pomoću edukacija osposobljeni za rad na ovom programu. Koordinator programa je pedagog Bedrosian Eržebet.