ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВЉЕНОМ КОНКУРСУ ЗА УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАША РАДОСТ "  У 2018/2019 . ГОДИНИ

Обавештавамо заинтересоване родитеље да Предшколска установа „ Наша радост“ врши пријем захтева, за упис деце која су по закону обавезна да похађају припремни предшколски програм (деца рођена 2012. године, и у јануару и фебруару 2013. године) за школску 2018/2019.годину, од 27.-31. августа 2018.године у Управној згради Предшколске установе  „Наша радост“ Антона Ашкерца 3, од 8-13 часова.


СПИСАК  ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА  УПИС:

Документација потребна за упис:

 1. ЗА ДЕТЕ: извод из Mатичне књиге рођених (може фотокопија документа);
 2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ :

а) потврда о запослењу родитеља (само за ону децу која се уписују у целодневни боравак-без података о заради);

б) потврда о поднетој пријави на основно социјално осигурање (Образац  МА);

 1. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ:  извод из Националне службе за запошљавање;
 2. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању;
 3. ПЕНЗИОНЕРИ: решење Републичког фонда за ПИО (може фотокопија документа) или последњи чек од пензије;
 4. САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ:

а) пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља, односно другог законског заступника преминуо (може фотокопија документа);

б) Одлука суда о вршењу родитељског права (може фотокопија документа);

 1. ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству.
 2. МОЛБА (попуњена се предаје у 2 (два) примерка приликом подношења документације).

НАПОМЕНА:

 • Са даном поласка детета у вртић, родитељ односно други законски заступник дужан је доставити: потврду изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано; односно потврду да дете има привремену контраиндикацију и да због ње није вакцинисано; односно потврду Стручног тима за дете које има трајну контраиндикацију и да не може бити вакцинисано; уредно попуњен образац „Здравствени лист детета у дечјем вртићу“. Уколико родитељ, односно други законски заступник не донесе напред наведене потврде, у складу са чланом 32. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) дете неће бити смештено у вртић.

 • Ако је дете које се смешта у вртић, треће и четврто по рођењу у породици, потребно је приложити извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, те фотокопију личне карте мајке, потврду о пребивалишту детета које се уписује или важеће решење о дечјем додатку које прима породица;
 • Ако је дете које се смешта у вртић са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије;
 • Ако је дете које се смешта у вртић без родитељског старања, потребно је приложити потврду од центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечји додатак;
 • Ако је дете које се смешта у вртић дете коме је одложено школовање, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије.

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

ДИРЕКТОР
НЕБОЈША МАРКЕЗ