Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

ОБАВЕШТЕЊЕ О KOНКУРСУ ЗA УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАША РАДОСТ“

У 2018/2019.ГОДИНИ

Обавештавамо заинтересоване родитеље, односно друге законске заступнике да Предшколска установа „Наша радост“Суботица врши пријем захтева за упис деце (целодневни и полудневни боравак) за школску  2018/2019.годину, од 16.-27.aприла2018.године у Управној згради Предшколске установе „Наша радост“ Антона Ашкерца 3,од 9-15 часова.

Упис је обавезан за децу рођену од марта 2012. и у јануару и фебруару 2013.године.

Списак документације потребнеприликом подношења захтева за упис:

 1. ЗА ДЕТЕ: извод из Mатичне књиге рођених(може фотокопија документа);
 2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ :

а) потврда о запослењу родитеља (само за ону децу која се уписују у целодневни боравак-без података о заради);

б) потврда о поднетој пријави на основно социјално осигурање (Образац  МА);

 1. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ:  извод из Националне службе за запошљавање;
 2. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању;
 3. ПЕНЗИОНЕРИ: решење Републичког фонда за ПИО(може фотокопија документа)или последњи чек од пензије;
 4. САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ, ОДНОСНО ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ:

а) пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих, ако је једанод родитеља, односно другог законског заступника преминуо (може фотокопија документа);

б) Одлука суда о вршењу родитељског права(може фотокопија документа);

 1. ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству.
 2. МОЛБА (попуњена се предаје у 2 (два) примерка приликом подношења документације).

Родитељи, односно други законски заступници деце која се први пут уписују у Установу  образац молбе могу преузети са сајта установе (www.nasaradost.edu.rs) или на адреси Антона Ашкерца бр. 3., а родитељи, односно други законски заступници деце која су већ уписана у вртић образац молбе могу преузети са сајта установе (www.nasaradost.edu.rs) или код васпитача у вртићу.

Родитељи, односно други законски заступници деце која се први пут уписују у Установу документацију подносе на адреси Антона Ашкерца број 3, док родитељи, односно други законски заступници деце која су већ уписана у вртић комплетну документацију предају васпитачу.

НАПОМЕНА:

Са даном поласка детета у вртић, родитељ односно други законски заступник дужан је доставити: потврду изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано; односно потврду да дете има привремену контраиндикацију и да због ње није вакцинисано; односно потврду Стручног тима за дете које има трајну контраиндикацију и да не може бити вакцинисано; уредно попуњен образац „Здравствени лист детета у дечјем вртићу“. Уколико родитељ, односно други законски заступник не донесе напред:

 • наведене потврде, у складу са чланом 32. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) дете неће бити смештено у вртић.
 • Ако је дете које се смешта у вртић, треће и четврто по рођењу у породици, потребно је приложити извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, те фотокопију личне карте мајке, потврду о пребивалишту детета које се уписује или важеће решење о дечјем додатку које прима породица;
 • Ако је дете које се смешта у вртић са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије;
 • Ако је дете које се смешта у вртић без родитељског старања, потребно јеприложити потврду од центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечји додатак;
 • Ако је дете које се смешта у вртић дете коме је одложено школовање, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије.

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

в.д. директор

Предшколске установе „Наша радост“ Суботица

Небојша Маркез, спец.струк.васп.

Obrazac "Molba za upis" možete preuzeti ovde

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS PREDŠKOLSKE DJECE  U PREDŠKOLSKU USTANOVU “NAŠA RADOST“

ZA ŠKOLSKU 2018. / 2019. GODINU

Obavještavamo zainteresirane roditelje, odnosno skrbnike, da Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica vrši prijem zahtjeva za upis djece (celodnevnom i poludnevnom trajanju) za školsku 2018./2019. godinu, od  16. do 27. travnja 2018. godine u Upravnoj zgradi Predškolske ustanove „Naša radost“Antona Aškerca 3, od 9 do 15 sati.

UPIS JE OBVEZATAN ZA DJECU ROĐENU od ožujka  2012. do 2013. godine /siječanj – veljača/

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS:
1.    ZA DIJETE: izvadak iz matice rođenih (mоže i preslika).
2.    ZA ZAPOSLENE RODITELJE, ODNOSNO SKRBNIKE:
a) Potvrda o zaposlenju roditelja-samo za onu djecu koja se upisuju u jaslice i obdanište bez podataka o zaradi.
b)  Potvrda o podnesenoj prijavi na osnovno socijalno osiguranje (Obrazac MA).
3.    ZA NEZAPOSLENE RODITELJE ODNOSNO SKRBNIKE: izvadak iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
4.    STUDENTI: potvrda o statusu redovnog studenta.
5.    UMIROVLJENICI: rješenje Republičkog fonda za PIO-može i preslika ili ček od posljednje mirovine.
6.    SAMOHRANI RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI: 
a) presliku presude o razvodu/ izvadak iz matice umrlih, ako je jedan od roditelja preminuo-može i preslika; 
b) Odluka mjerodavnog organa o vršenju roditeljskog prava-može i preslika.
7.    POLJOPRIVREDNICI: potvrda o registriranom poljoprivrednom gazdinstvu.
8.    ZAMOLBA (popunjava se u 2 dva primjerka prilikom podnošenja dokumentacije)
Roditelji, odnosno skrbnici, djece koja se prvi put upisuju u Ustanovu, obrazac zamolbe mogu preuzeti s internetske stranice ustanove – www.nasaradost.edu.rs  ili na adresi Antona Aškerca br. 3, a roditelji, odnosno skrbnici, djece koja se su već upisana u Ustanovu, obrazac zamolbe mogu preuzeti s internetske stranice ustanove – www.nasaradost.edu.rs ili kod odgojitelja u vrtiću.
Roditelji, odnosno skrbnik djece koja se prvi put upisuju u Ustanovu dokumentaciju podnose na adresi Antona Aškerca broj 3, dok roditelji, odnosno skrbnici djece koja su već upisana u vrtić kompletnu dokumentaciju predaju odgojiteljici.

NAPOMENA:
•    S danom polaska djeteta u vrtić, roditelj, odnosno skrbnik, dužan je dostaviti: uvjerenje odabranog liječnika odnosno pedijatra da je dijete zdravo i uredno cijepljeno, odnosno uvjerenje da dijete ima privremenu kontraindikaciju i da zbog nje nije cijepljeno, odnosno uvjerenje Stručnog tima za dijete koje ima trajnu kontraindikaciju i ne može biti cijepljeno: uredno popunjen obrazac ,,Liječničko uvjerenje djeteta u dječjem vrtiću”. Ako roditelj, odnosno skrbnik, ne donese gore navedena uvjerenja, temeljem članka 32, stavak 4, Zakona o zaštiti stanovništva od  zaraznih bolesti (,,Sl. glasnik  RS” br. 15/2016) dijete neće biti smješteno u vrtić.
•    Ako je dijete koje se smješta u vrtić, treće i četvrto po rođenju u obitelji, potrebno je priložiti izvadak iz matice rođenih za svu djecu iz obitelji, te presliku osobne iskaznice mame, potvrdu o prebivalištu djeteta koje se upisuje ili važeće rješenje o dječjem  doplatku koje prima obitelj;
•    Ako je dijete sa smetnjama u razvoju, priložiti mišljenje interresorne komisije;
•    Ako je dijete bez roditeljske skrbi, potrebno je priložiti potvrdu Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u hraniteljsku obitelj, preslika rješenja o ostvarenju prava na dječji doplatak.
•    Ako je dijete koje se smješta u vrtić odloženo školovanje, potrebno je priložiti mišljenje interresorne komisije.


NEPOTPUNA  DOKUMENTACIJA NEĆE BITI  PRIMLJENA.


  v.d.ravnatelj
Predškolska ustanova ,,Naša radost” Subotica
Nebojša Markez, spec.struk.odgojitelj

Obrazac "Zamolbu za upis" možete preuzeti ovdje