Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

ОБАВЕШТЕЊЕ О  KOНКУРСУ  ЗA УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАША РАДОСТ" У 2017/ 2018. ГОДИНУ

Обавештавамо заинтересоване родитеље да Предшколска установа "Наша Радост" врши пријем захтева
за упис  деце ( јасле, обданиште и забавиште) за школску  2017/2018. годину,
од  03.-13. aприла 2017.године у Управи  Предшколске установе  „Наша радост“ Антона Ашкерца 3 ,
 од  9-15 часова.
                      
             УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 2011.  И 2012. ГОДИНЕ /ЈАНУАР-ФЕБРУАР/

   
СПИСАК  ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА  УПИС:

 1. ЗА ДЕТЕ:  Извод из Mатичне књиге рођених  (може  фотокопија)
 2. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ :

а) Потврда о запослењу родитеља 
б)  Потврда о поднетој пријави на основно социјално осигурање (Образац  МА)

НАПОМЕНА: Потврде о запослењу нису потребне за упис децee у припремни предшколски програм  у полудневни боравак (забавиште).

 1. ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОДИТЕЉЕ:  извод из Националне службе за запосшљавање.
 2. СТУДЕНТИ: потврда о редовном студирању.
 3.  ПЕНЗИОНЕРИ: решење или последњи чек од пензије.
 4. САМОХРАНИ РОДИТЕЉИ:

а) фотокопију о пресуди о разводу/Извод из Матичне књиге умрлих, ако је један од родитеља преминуо;
б) Одлука надлежног органа о вршењу родитељског права.

      7. ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству

      8. МОЛБА (попуњава се приликом уписа) .  

НАПОМЕНА

 • Лекарско уверење из Диспанзера за децу треба да донесу родитељи првог дана поласка детета у вртић у који је уписано;
 • Ако је дете које се смешта у вртић, треће и четврто по рођењу у породици, потребно је приложити извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, те фотокопију личне карте маме, потврду о пребивалишту детета које се уписује или важеће решење о дечјем додатку које прима породица;
 • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије;
 • Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду од Центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечји додатак.

 НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕЋЕ БИТИ ПРИМЉЕНА.

ДИРЕКТОР
ЈАШО ШИМИЋ

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS PREDŠKOLSKE DJECE  U PREDŠKOLSKU USTANOVU " NAŠA RADOST" ZA ŠKOLSKU 2017 / 2018. GODINU

Obavještavamo zainteresirane roditelje da Predškolska ustanova "Naša Radost" vrši prijem zahtjeva
za upis  djece (jasle , obdanište i zabavište ) za školsku 2017/2018. godine,
od  03.-13. travnja 2017.godine u Upravi  Predškolske ustanove „Naša radost“   Antona Aškerca 3 ,
od 9-15 sati.
                        
UPIS JE OBAVEZAN ZA DJECU ROĐENU  2011 i 2012 GODINE /sječanj – veljača/           

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS

 1. ZA DJETE:  izvadak iz matice rođenih (моže i preslika).
 2. ZA ZAPOSLENE RODITELJE :

a) Potvrda o zaposlenju roditelja;

b)  Potvrda o podnesenoj prijavi na osnovno socijalno osiguranje (Obrazac  MA).

NAPOMENA: potvrde o zaposlenju nisu potrebne za upis djece u pripremni predškolski program u poludnevni boravak (zabavište).

 1. ZA NEZAPOSLENE RODITELJE:  izvadak iz Nacionalne službe za zaposlenje.
 2. STUDENTI: potvrda o redovnom studiranju.
 3. UMIROVLJENICI: rješenje ili posljednji ček od mirovine.
 4. SAMOHRANI RODITELJI:

a) presliku presude o razvodu/ izvadak iz matice umrlih, ako je jedan od roditelja preminuo;

b) Odluka nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava.

 1. POLJOPRIVREDNICI: potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.
 2. MOLBA (popunjava se prilikom upisa).

NAPOMENA

 • Liječničko uvjerenje iz Dispanzera za djecu treba da donesu roditelji prvog dana polaska djeteta u vrtić u koji je upisano;
 • Ako je dijete koje se smješta u vrtić, treće i četvrto po rođenju u obitelji, potrebno je priložiti izvadak iz matice rođenih za svu djecu iz obitelji, te presliku osobne iskaznice mame, potvrdu oprebivalištu djetetakoje se upisuje ili važeće rješenje o dječjemdoplatku koje prima obitelj;
 • Ako je djete sa smetnjama u razvoju, priložiti mišljenje interresorne komisije;
 • Ako je djete bez roditeljske skrbi, priložiti potvrdu od Centra za socijalnu skrb o smeštaju djeteta u hraniteljsku obitelj, preslika rješenja o ostvarenju prava na dječji doplatak.

NEPOTPUNA  DOKUMENTACIJA NEĆE BITI  PRIMLJENA.

RAVNATELJ
JAŠO ŠIMIĆ